Followers

Sunday, 10 February 2013

[HELP] cara memanggil class program ini

#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
class tabungan
{
    double saldo;
    int norek;
    char nama[21];
public :
    tabungan();
    void getnama(char *);
    double getsaldo();
    int getnorek();
    void buat_akun();
    void setoran();
    void penarikan();
    void transfer();
    void cek_saldo();
    void cetak();
}; //akhir class
tabungan nasabah[7];
int jum_akun;
tabungan::tabungan()
{
    saldo=0;
    norek=0;
    strcpy(nama,"NULL");
}
void tabungan::getnama(char *s)
{
    strcpy(s,nama);
}
double tabungan::getsaldo()
{
    return (saldo);
}
int tabungan::getnorek()
{
    return (norek);
}
void tabungan::buat_akun()
{
    do
    {
        cout<<"masukkan jumlah akun yang ingin anda buat [1-5]: ";
        cin>>jum_akun;
        cin.clear();
        cin.sync();
    }while(jum_akun<1 || jum_akun>5);
    for(int i=1;i<jum_akun;i++)
    {
        cout<<"masukkan nama akun"<<i<<" : ";
        cin>>nasabah[i].nama;
        cin.clear();
        cin.sync();
        nasabah[i].norek=i;
        cout<<"nomer rekening akun"<<i<<" : "<<nasabah[i].norek<<endl;
        cout<<"masukkan saldo awal akun "<<i<<" : ";
        cin>>nasabah[i].saldo;
        cin.clear();
        cin.sync();
        cout<<"pembuatan akun "<<i<<" sukses!";
    }
    cout<<jum_akun<<" akun telah selesai di buat!"<<endl;
}
void tabungan::setoran()
{
    int temp;
    double temp2;
    cout<<"masukkan nomer rekening : ";
    cin>>temp;
    cin.clear();
    cin.sync();
    nasabah[temp].norek=temp;
    cout<<nasabah[temp].nama<<" saldo : "<<nasabah[temp].saldo<<endl;
    cout<<"jumlah uang yang ingin di setor : ";
    cin>>temp2;
    cin.clear();
    cin.sync();
    nasabah[temp].saldo+=saldo;
    cout<<"proses sukses!"<<endl
        <<"saldo "<<nasabah[temp].nama<<" sekarang : "<<nasabah[temp].saldo<<endl<<endl<<endl;
}
void tabungan::penarikan()
{
    int i;
    double j;
    cout<<"masukkan nomer rekening : ";
    cin>>i;
    cin.clear();
    cin.sync();
    nasabah[i].norek=i;
    cout<<nasabah[i].nama<<" saldo : "<<nasabah[i].saldo<<endl;
    cout<<"jumlah uang yang ingin  di ambil : ";
    cin>>j;
    cin.clear();
    cin.sync();
    nasabah[i].saldo-=saldo;
    cout<<"proses sukses!"<<endl
        <<"saldo "<<nasabah[i].nama<<" sekarang : "<<nasabah[i].saldo<<endl<<endl<<endl;
}
void tabungan::transfer()
{
    int a;
    double b;
    int c;
    cout<<"masukkan nomer rekening : ";
    cin>>a;
    cin.clear();
    cin.sync();
    nasabah[a].norek=a;
    cout<<nasabah[a].nama<<" saldo : "<<nasabah[a].saldo<<endl;
    cout<<"jumlah uang yang ingin  di transfer : ";
    cin>>b;
    cin.clear();
    cin.sync();
    cout<<"nomer rekening tujuan : ";
    cin>>c;
    cin.clear();
    cin.sync();
    nasabah[a].saldo-=saldo;
    cout<<"proses sukses!"<<endl
        <<"saldo "<<nasabah[a].nama<<" sekarang : "<<nasabah[a].saldo<<endl<<endl<<endl;
}
void tabungan::cek_saldo()
{
    int z;
    cout<<"masukkan nomer rekening : ";
    cin>>z;
    cin.clear();
    cin.sync();
    nasabah[z].norek=z;
    cout<<"jumlah saldo "<<nasabah[z].nama<<" : "<<nasabah[z].saldo;
}
void tabungan::cetak()
{
    cout << endl << endl;
    cout << "|--------------------------|---------------------|----------------------|" << endl;
    cout << "|     Nomer Rekening       |    Nama Nasabah     |         Saldo        |" << endl;
    cout << "|--------------------------|---------------------|----------------------|"<< endl;
    for(int i=1;i<jum_akun;i++)
    {
        cout.setf(ios::left|ios::showpoint);
        cout << "| ";
        cout.width(25);
        cout << nasabah[i].norek;
        cout << "|";
        cout.width(21);
        cout << nasabah[i].nama;
        cout << "|";
        cout.width(23);
        cout << nasabah[i].saldo;
        cout << "|\n";
     }
}
void main()
{
    tabungan temp;
    int pilihan;
    do
    {
        system("cls");
        cout<<"----------------BANK PNT----------------"
            <<endl
            <<"========================================"
            <<endl<<endl;
        cout<<"1. Buat akun"<<endl
            <<"2. Setoran"<<endl
            <<"3. Penarikan"<<endl
            <<"4. Transfer"<<endl
            <<"5. Cek Saldo"<<endl
            <<"6. Cetak Daftar Nasabah"<<endl
            <<"7. Keluar"<<endl<<endl<<endl
            <<"Masu    kkan Pilihan Anda : ";
        cin>>pilihan;
        cin.clear();
        cin.sync();
    }while(pilihan!=7);
    switch(pilihan)
    {
    case 1:
        nasabah[1].buat_akun();
        break;
    case 2:
        temp.setoran();
        break;
    case 3:
        temp.penarikan();
        break;
    case 4:
        temp.transfer();
        break;
    case 5:
        temp.cek_saldo();
        break;
    case 6:
        temp.cetak();
        break;
    case 7:
        cout<<"tekan enter untuk keluar"<<endl<<endl<<endl;
        break;
    default:
        cout<<"masukkan pilihan dengan benar!";
        system("pause");
        break;
    }
    system("pause");
}
//mohon bantuan ny

TRANSLATE